علیرضا افتخاری (Alireza Eftekhari) songs

  • Tasnif Bia Ta Gol Barafshanim

    [lyrics + video]
    بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیماگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزدمن و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیمشراب ارغو ... [read more ...]