الهه (Elahe) songs

  • Tajdid Ahd

    [lyrics ]
    الههآمدی تا بار دیگر، قصه دل گیرم از سررنج من گردد فزون ترعارفآمدم تا دل ببازمعشق خود را زنده سازمجانِ من از شکوه بگذرالههآمدم آشفته‌سر، گفتم به دل، کی فتنه گر ایامِ ... [read more ...]