محمد اصفهانی (Mohammad Esfahani) songs

 • Dalghak

  [lyrics + video]
  به زمین خوردن دلقکیا در آوردن شکلکواسه اینه که تو بخندیمثل رسم شاه و تلخکمثل رسم شاه و تلخککفشای لنگه به لنگهمی پوشه که هی بلنگهپای راستش میده جفت پاتا پای چپش بلنگهو ... [read more ...]
 • به تو می‌اندیشم

  [lyrics + video]
  همه می‌پرسندچیست در زمزمه مبهم آبچیست در همهمه دلکش برگچیست در بازی آن ابر سپیدروی این آبی آرام بلندکه ترا می برد اینگونه به ژرفای خیالچیست در خلوت خاموش کبوترهاچیس ... [read more ...]
 • Velayat-E-Eshgh

  [lyrics + video]
  بشکن سبوی باده رامستی تویی مستی توییدر این سرای نیستیهستی تویی هستی توییتو آفتاب هشتمینسر چهارده عددبیدار کن خواب مرااز وحشت این دیو و ددبنگر که از هفت آسمانجایی فر ... [read more ...]