سیمین غانم (Simin Ghanem) songs

  • Sib

    [lyrics + video]
    من از اون آسمون آبی میخواممن از اون شبهای مهتابی میخوامدلم از خاطره های بد جدامن از اون وقتها یه بیتابی میخواممن از اون وقتها یه بیتابی میخواممن از اون آسمون آبی میخو ... [read more ...]